Om oss

EFS-huset 

EFS-kyrkan i Skellefteå vill vara en öppen kyrka mitt i centrum. Vi vill vända oss både till dig som är van kyrkobesökare och till dig som vanligtvis inte brukar besöka någon kyrka eller dess gudstjänster.Vår önskan är att vara en kyrka som är till hjälp för dig att ha en personlig relation till Jesus, Guds Son. En relation som gör att det fungerar att vara kristen i vardagen. Och där vi tillsammans kan hjälpa varandra att växa i, eller hitta en relation till Gud och våra medmänniskor. EFS-kyrkan karaktäriseras av ett omfattande ungdoms- och musikarbete med en önskan att våra gudstjänster ska präglas ett vardagsnära tilltal.

Vill du bli medlem?

Vi är ca. 350 medlemmar i EFS kyrkan och vi vill gärna bli fler! Om du upptäckt att du trivs hos oss och vill bli medlem så kan vi ordna det väldigt enkelt. Ring vår ordf. Gustav Nilsson, tel. 72 33 45, eller kontakta någon av våra präster Helena Marksén och Arnaldo Tiburzi tel. 535 16 (arb), eller skicka mail till arnaldo@efskyrkan.nu. Så kan vi ordna ditt medlemskap. Välkommen!

Vad innebär det att vara medlem?

I stadgarna för alla EFS missionsföreningar i Sverige står det att missionsföreningen har tre uppgifter: * Att befästa och fördjupa medlemmarnas tro * Att hjälpa andra till tro på Jesus Kristus * Att inspirera medlemmarna till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i församlingslivet och i samhället Dessa tre uppgifter försöker EFS i Skellefteå fullfölja genom den verksamhet som vi bedriver. I föreningen finns aktiviteter som vänder sig särskilt till barn, ungdomar, äldre, musiker och så vidare. Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i vår förening. Som medlem i EFS kyrkan har du tillgång till ett andligt hem och kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter inte bara i Skellefteå utan också över hela landet och kan göra en insats för Guds rike. Tillsammans förverkligar vi EFS grundtankar. På EFS årsmöte har du yttrande- och förslagsrätt samt möjlighet att delta som röstberättigad. När som helst kan du kontakta styrelsen eller pastorerna för att göra din röst hörd. Känner du att du vill bidra med något till EFS kyrkans arbete? Alla bidrag är välkomna! Allt från förböner till kollekter och praktiskt arbete. Vi medlemmar brukar hjälpas åt för att bära EFS kyrkans arbete och kostnader efter den individuella förmågan. Många av oss är med i någon ansvarsgrupp där vi hjälps åt med det praktiska kring våra gudstjänster. Vi är indelade i ett 20-tal grupper och tjänstgör 2 helger per år. I ansvarsgruppen kan vi lära känna varandra och uppleva arbetsgemenskap. OBS! Det finns inget krav på att vara med i en sådan grupp! Välkommen till vår förening!

Detta tror vi på:

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att det understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron. I bekännelseskrifterna från 1500-talet har reformatorerna tolkat vad tron innebär. I dag är det i gudstjänsten som den kristna tron lyser fram allra tydligast. I psalmsång, bibelläsningar, predikningar, böner, sakrament och symbolhandlingar sammanfattas allt det som det skrivna ordet inte ensamt förmår förmedla. EFS delar Svenska kyrkans tro och bekännelse.